Νόµιµοι όροι/GDPR

Νόµιµοι όροι/GDPR

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα www.plastiras1955.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους που αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί προβολή και προέκταση του κομμωτηρίου καθώς και μέσο έκφρασης του στο διαδίκτυο. Το σύνολο του περιεχομένου της διατίθεται χωρίς καμία επιβάρυνση ή υποχρέωση στο κοινό της. Ανήκει στο σύνολο της στο κομμωτήριο Plastiras 1955.

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρεία Plastiras 1955 η οποία μπορεί να αποκαλείται σε μερικά σημεία του κειμένου "δικαιούχος". Με τη λέξη "χρήστες" αναφερόμαστε και εννοούμε τους επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα καταβάλλει συνεχώς τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της -παρόντα και επόμενα- να είναι χαρακτηριστικά για την μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, και ορθότητα τους. Σε καμία απολύτως περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του δικαιούχου, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη της, με αφορμή την χρήση της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο που παρατίθεται στην ιστοσελίδα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, ανανεώνεται διαρκώς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια προκληθεί σε κάποιο χρήστη της ιστοσελίδας από τη χρήση αυτού.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η www.plastiras1955.gr συμμορφώνεται με το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και με το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση διαμαχών ή διαφορών ανάμεσα στην ίδια και σε τρίτους, προκύπτουσες από την παρούσα συμφωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα καθ´ύλην Ελληνικά Δικαστήρια, για επίλυση της διαφοράς. Κατά κανόνα, για κάθε ενδεχόμενη ή επόμενη διαφορά, διαμάχη ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το εθνικό σύστημα, για την εκδίκαση ή και την διαιτησία ανάμεσα στα μέρη. Για κάθε θέμα που αφορά μία διαφορά, ή διαμάχη, σχετική με το διαδίκτυο, θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας όπως και οι κανόνες Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Ο δικαιούχος, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

Σύνδεσμοι ("Links")

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες υπό την μορφή συνδέσμων ("links") σε ορισμένα σημεία της. Πράττει κατ´ αυτόν τον τρόπο για να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον επισκέπτη της ή και για να αναγνωρίσει την προσφορά τρίτων στο έργο της. Παρέχοντας links στην ιστοσελίδα της, δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη της να επισκεφτεί πιο εύκολα και άμεσα, την ιστοσελίδα κάποιου τρίτου συνεργάτη της. Ωστόσο, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, ούτε και για τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εκείνοι χρησιμοποιούν. Επίσης, ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί της διαθεσιμότητάς τους ανά πάσα στιγμή. Ο επισκέπτης/ χρήστης των συνδεδεμένων ιστοσελίδων -ή και οι εν λόγω σύνδεσμοι-, ευθύνονται αποκλειστικά για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει σε περίπτωση που κάποιος χρήστης, τις επισκεφθεί κατόπιν ανακατεύθυνσης από την μια ιστοσελίδα στην άλλη.

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας "www.plastiras1955.gr", συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- των κειμένων, πληροφοριών, νέων, γραφικών και γραφιστικών στοιχείων, εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων, σχεδίων, δομής, πρωτότυπων γραμματοσειρών και γενικά κάθε είδους αρχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα στο σύνολο της, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το σύνολο του περιεχομένου ανήκει στην εταιρεία Plastiras 1955. Σε περίπτωση που εκείνη θελήσει να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο δεν της ανήκει, θα συνοδεύεται πάντα από σχετική αναφορά με το όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων του. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκπομπή, έκδοση, προσαρμογή, τροποποίηση, εκτέλεση, φόρτωση («download»), μετάφραση, δημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμήματος ή όλης της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της.

Αποθήκευση και Χρήση Περιεχομένου

Η περιορισμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.plastiras1955.gr, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Βεβαίως αυτή πρέπει να γίνεται σε προσωπικό υπολογιστή και να έχει σκοπό την αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς καμία πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης των τμημάτων που έχουν αντιγραφεί. Σε περίπτωση χρήσης μικρού τμήματος της ιστοσελίδας ως σύντομη αναφορά (π.χ. χρήση αριθμού λέξεων από μία πρόταση, σε εισαγωγικά και σαν αναφορά, που στο σύνολο της να μη ξεπερνάει το ένα τέταρτο από το συνολικό κείμενο) πρέπει να γίνεται εμφανής αναγραφή της προέλευσης του τμήματος αυτού, όπως και ρητή αναφορά στο όνομα της ιστοσελίδας προέλευσης του καθώς και του συγγραφέα του. Η περιορισμένη αυτή χρήση δεν είναι ωστόσο -και σε καμία περίπτωση- συνώνυμη παραχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του χρησιμοποιημένου τμήματος από μέρους του Plastiras 1955. Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της "www.plastiras1955.gr" και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ανάγεται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Κάθε παραβίαση των παραπάνω τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο με ποινικές και αστικές κυρώσεις. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και σε όλα τα επερχόμενα δημιουργήματα που θα δημοσιευτούν στο μέλλον στην ιστοσελίδα αυτή, και που θα προστατεύονται από την αναφορά "Copyright-All rights reserved" που υπάρχει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας αυτής.

Εισαγωγή περιεχομένου τρίτου/τρίτων

Κανένας επισκέπτης δεν έχει το δικαίωμα να εισάγει, ή να αντικαταστήσει και με κανένα απολύτως μέσο, περιεχόμενο στην ιστοσελίδα "www.plastiras1955.gr", που ενδέχεται να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή έστω και την όψη της ιστοσελίδας, ή και των δεδομένων που δημοσιεύονται σε αυτήν, ή που θα μπορούσε να αλλάξει την δομή της ή και τα δημιουργήματα που εκτίθενται σε αυτήν. Εάν επιθυμείτε να λάβετε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, ή να μας επισημάνετε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@plastiras1955.gr και θα χαρούμε πολύ να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.

GDPR & Προσωπικά δεδομένα

Εάν κατά την περιήγηση σας στο www.plastiras1955.gr, δεν συμπληρώσετε κάποια φόρμα με τα στοιχεία σας, τότε περιηγείστε ανώνυμα σε αυτό. Ορίζονται ως “προσωπικά δεδομένα” εκείνα που επιτρέπουν την αναγνώριση κάποιου ατόμου συγκεκριμένα. Οποιαδήποτε πληροφορία επιτρέπει την αναγνώριση ενός ατόμου, ή που επιτρέπει την επικοινωνία μαζί του, δηλαδή την εύρεση του κατόχου των δεδομένων αυτών. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι -συµπεριλαµβανοµένου, αλλά όχι αποκλειστικά και µόνο- το όνομα, το επώνυμο, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια φυσική διεύθυνση, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνίας. Όσο περιηγείστε ανώνυμα στην ιστοσελίδα καμία τέτοια πληροφορία δεν συλλέγεται. Ωστόσο, εάν ζητήσετε κάποια πληροφορία ή κάποια υπηρεσία μέσα από τις φόρμες που υπάρχουν στην σελίδα Ραντεβού του www.plastiras1955.gr, θα σας ζητηθεί να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες συμπληρώνοντας τις φόρμες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ομάδα του Plastiras 1955, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την καλύτερη επικοινωνία μαζί σας, καθώς και για να μπορέσει να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και εξυπηρέτηση. Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, καθώς και να μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε ή και να τις διορθώσουμε/τροποποιήσουμε. Εκτός ανωτέρας βίας, τα αιτήματα σας θα απαντώνται μέσα στις επόμενες 48 ώρες από το γραπτό σας αίτημα. Για να προβείτε σε κάποιο αίτημα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο contact@plastiras1955.gr Δεσμευόμαστε στο να μην μοιραζόμαστε με τρίτους, να μην διανέμουμε, εκτυπώνουμε, αποκαλύπτουμε, κοινοποιούμε, ποτέ κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα άτομα, ή και συνεργάτες. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Plastiras 1955 στα πλαίσια της υπηρεσίας που σας παρέχει. Δεν πωλείται, ή παραχωρείται καμία προσωπική πληροφορία πελάτη. Παρακαλώ σημειώσατε πως οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, απαιτούν να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τους πελάτες μας, ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Οι αλληλεπιδράσεις του Plastiras 1955 με τους πελάτες του, θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης μαζί τους. Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε οικειοθελώς πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση σας, οι οποίες αποτελούν αναγνωριστικό στοιχείο σας. Για κάθε διαφορά και διαμάχη που θα μπορούσε να προκύψει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ελλάδος, εφόσον εκεί βρίσκεται η έδρα του Plastiras 1955.